Main Back

Search ประวีณ ณ นคร Resualt 6 Items

Titleการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
CallNumber352.387
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectหนังสือราชการ -- การเขียน. , จดหมายธุรกิจ -- การเขียน. , การเขียนจดหมาย.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2549
result 1 items.
Titleการทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี
CallNumber351.71
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectหนังสือราชการ. , การประชุม. , การประชุม - - การบันทึก.
Publishน่ำกังการพิมพ์
YearOfPrint2548
result 4 items.
Titleครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
CallNumber658.3145
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. , การสื่อสารระหว่างบุคคล. , ผู้บริหาร - - ชีวประวัติ. , ลูกจ้าง - - สวัสดิการ - - สถิติ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
CallNumber352.66
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectวินัย. , ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2533
result 1 items.
Titleเทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
CallNumber808.51
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectการพูดในชุมนุมชน. , การพูด.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2553
result 2 items.
Titleบทเรียนด้วยตนเอง : การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
CallNumber352.387
Authorประวีณ ณ นคร
Subjectหนังสือราชการ -- การเขียน. , จดหมายธุรกิจ -- การเขียน. , การเขียนจดหมาย.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.