กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องประมวลข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลตอบข้อหารือ ตาม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
เลขเรียก658.7
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ - - คำถามและคำตอบ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก004.17
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคัย - - ไทย.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องเอกสารราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องเอกสารลับ. , เอกสารราชการ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 พร้อมประมวลข้อหารือ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , ไทย - - ข้าราชการและพนักงาน - - ระเบียบการลา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องข้าราชการ -- การลา. , ข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
เลขเรียก658.7
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2521
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
เลขเรียก658.7
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 252 , , พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องราชการพลเรือน - - ไทย. , งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , งานสารบรรณ.
สำนักพิมพ์ศิลปสนองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
เลขเรียก658.7
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์เจ.เอ็น.ที
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.25256
เลขเรียก
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม