กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุยชน
เลขเรียก363.23
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่องตำรวจ - - คู่มือ. , ตำรวจ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.085
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , สิทธิมนุษยชน. , คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
เลขเรียก501.023
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์หจก. นวสาส์นการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม