Main Back

Search กรมเจ้าท่า Resualt 11 Items

Titleคู่มือประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้สร้างสิ่งว่วงส้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectวัดพระพุทธบาทตากผ้า. , กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า. , การเดินเรือในประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย.
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2534
result 1 items.
Titleประวัติ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประวัติ กรมเจ้าท่าและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538 แผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องน้ำมัน แผนประสานงาน กรณีอุบัติเหตุทางเรือและน้ำมันรั่วไหล
CallNumber387.1
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectประวัติ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร. , ประวัติ กรมเจ้าท่า. , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleประวัติ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ประวัติ กรมเจ้าท่า และ ความเป็นมาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือต่างชาติ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
CallNumber294.34
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleประวัติ วัดพระงาม พระอารามหลวง ประวัติ กรมเจ้าท่า พิธีวางกระดูกงู
CallNumber294.34
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , วัดพระงาม พระอารามหลวง.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleประวัติ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประวัติ กรมเจ้าท่า และคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ตามมาตรา 7 ขั้นตอนการออกหนังสือคนประจำเรือ
CallNumber726.5
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่า และ กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2528
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ.
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2531
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่า และ การป้องกันน้ำมัน หรืเคมีภัณฑ์ หรืสิ่งเป็นพิษอันตรายขณะขนถ่ายทางน้ำ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการออกใบอนุญาตใช้แพโดยสาร พ.ศ. 2536 สวัสดิภาพในการเดินทางทางน้ำ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ ลมลม แล้งแล้ง
CallNumber354.59
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่า และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ...
CallNumber354.59
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2537
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่าและพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ. , กรมเจ้าท่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.ศ. 2530
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกรมเจ้าท่า. , คมนาคมทางน้ำ. , การเดินทาง. , เรือ. , กรมเจ้าท่า - - ประวัติ.
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2532
result 1 items.
Titleประวัติกรมเจ้าท่าและสรุปสาระพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พร้อมทั้งฉบับแก้ไขสรุปสาระพระราชบัญญัติเรือไทย
CallNumber354.593
Authorกรมเจ้าท่า
Subjectกฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า.
Publishกรมเจ้าท่า
YearOfPrint2533
result 1 items.