กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมเจ้าท่า พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการให้สร้างสิ่งว่วงส้ำลำน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาฯ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องวัดพระพุทธบาทตากผ้า. , กฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า. , การเดินเรือในประเทศ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - ไทย.
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ประวัติ กรมเจ้าท่าและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538 แผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องน้ำมัน แผนประสานงาน กรณีอุบัติเหตุทางเรือและน้ำมันรั่วไหล
เลขเรียก387.1
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องประวัติ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร. , ประวัติ กรมเจ้าท่า. , ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร ประวัติ กรมเจ้าท่า และ ความเป็นมาของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการตรวจและควบคุมเรือต่างชาติ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ วัดพระงาม พระอารามหลวง ประวัติ กรมเจ้าท่า พิธีวางกระดูกงู
เลขเรียก294.34
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , วัดพระงาม พระอารามหลวง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ประวัติ กรมเจ้าท่า และคุณสมบัติของผู้ที่จะถือกรรมสิทธิ์เรือจดทะเบียนเป็นเรือไทย ตามมาตรา 7 ขั้นตอนการออกหนังสือคนประจำเรือ
เลขเรียก726.5
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ (ฉบับที่ 15 ) พ.ศ. 2528
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ การป้องกันน้ำมัน หรืเคมีภัณฑ์ หรืสิ่งเป็นพิษอันตรายขณะขนถ่ายทางน้ำ ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการออกใบอนุญาตใช้แพโดยสาร พ.ศ. 2536 สวัสดิภาพในการเดินทางทางน้ำ ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับ ลมลม แล้งแล้ง
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่า และ ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลภาวะทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ...
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14 ) พ.ศ. 2535
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า - - ประวัติ. , พระราชบัญญัติ. , กรมเจ้าท่า - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.ศ. 2530
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกรมเจ้าท่า. , คมนาคมทางน้ำ. , การเดินทาง. , เรือ. , กรมเจ้าท่า - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติกรมเจ้าท่าและสรุปสาระพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 พร้อมทั้งฉบับแก้ไขสรุปสาระพระราชบัญญัติเรือไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งกรมเจ้าท่า
หัวเรื่องกฎระเบียบปฏิบัติ - - กรมเจ้าท่า.
สำนักพิมพ์กรมเจ้าท่า
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม