กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประหยัด กงตาล พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ,ศ, 2527)
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่องข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่องการเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ (พ.ศ. 2547)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่องการเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แก้ไขใหม่ตามฉบับที่ 3 พ.ศ. 2528)
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่องคู่มือการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ. , การเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกเงินสวัสดิการ
เลขเรียก351.6
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่องการเบิกจ่าย - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายและระเบียบงานคลัง ( เล่ม 1 พ.ศ. 2528 ) หลักเกณฑ์และระเบียบทั่วไป
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งประหยัด กงตาล
หัวเรื่องการคลัง - - ไทย - - กฎหมายและระเบียบข้อคับ. , งบประมาณ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ไทยพิมพ์ - โรงพิมพ์อักษรสารการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม