กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย จาก ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2548
เลขเรียก306
ผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องคุณภาพชีวิต - - ไทย.
สำนักพิมพ์บีทีเอสเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอด otop ระดับ 5 ดาว ปี 2555
เลขเรียก338.634
ผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น - - ไทย. , ภูมิปัญญาชาวบ้าน - - ไทย. , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.
สำนักพิมพ์แสงเจริญพริ้นต์ แอนด์ เพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัด ปี พ.ศ. 2556
เลขเรียกสร 338.642
ผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น - - ไทย. , โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์.
สำนักพิมพ์บีทีเอสเพรส
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหมู่บ้านชนบทไทยจากข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2548
เลขเรียก307.76
ผู้แต่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องหมู่บ้าน - - ไทย. , การพัฒนาชนบท - - ไทย - - นราธิวาส.
สำนักพิมพ์แอล. ที. เพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม