กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 37 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องนโยบายเศรษฐกิจ - - จีน.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย. , การพัฒนาสังคม - - ไทย. , แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ,
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ออนป้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อมูลและเครื่องชี้การพัฒนาของประเทศไทย 2533 - 2542
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาประเทศ - - ไทย. , การพัฒนาประเทศ - - ข้อมูล.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เลขเรียกสร 353.46
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์ , การทุจริตและประพฤติมิชอบ , การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาสังคม. , ไทย - - นโยบายสังคม.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-252 , , ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-252 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2526
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผน, 9 ฉบับประชาชน
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ,
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์ม.ป.ป.
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย.
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย -- นโยบายสังคม.
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550 - 2554
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์วี.เจ.พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530 - 2534
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่วมคิด ร่วมทำ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
เลขเรียก307.76
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเมือง. , เมือง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาค
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ , , การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
เลขเรียก307.14
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน. , ชุมชน.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี. , การพัฒนาประเทศ -- ไทย. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , การพัฒนาสังคม.
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี 338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี , การพัฒนาประเทศ - - ไทย , การพัฒนาเศรษฐกิจ , การพัฒนาสังคม , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , นโยบายเศรษฐกิจ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ , , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การประเมิน.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการพัฒนาประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา , ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2537
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2547
เลขเรียก341.23
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่ององค์การสหประชาชาติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
เลขเรียกสร
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , เศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์ส691ร
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์21 เซ็นจูรี่
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เลขเรียก330.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องความคิดสร้างสรรค์. , เศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์บี.ซี. เพรส (บุญชิน)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์
เลขเรียก923.1593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 247 , , โครงการพระราชดำริ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
สำนักพิมพ์เม็ดทรายพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสานใจ สานพลัง ทำเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
เลขเรียก307.7
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเมือง - - ไทย. , การพัฒนาชนบท. , การวางแผนพัฒนาระดับภาค.
สำนักพิมพ์ร้านสหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม