กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เตชวิทย์ ทุ้ยแป พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและวัดผลการปฎิบัติงานของกรมธนารักษ์
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่องการพัฒนาระบบการกำกับ. , เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการศึกษา / วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ ปี 2547
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่องเตชวิทย์ ทุ้ยแป - - ผลงาน. , การประเมินบุคคล.
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแบบพิจารณาคุณสมบัติ คุณลักษณะ และรายละเอียดการแสดงผลงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่องเตชวิทย์ ทุ้ยแป - - ผลงาน. , คุณสมบัติของบุคคล.
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติราชการตามรับรองการปฎิบัติราชการกรมธนารักษ์และคำรับรองการ)ปฎิบัติราชการของสำนัก/กอง/กลุ่ม/กลุ่มงาน
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งเตชวิทย์ ทุ้ยแป
หัวเรื่องการปฏิบัติราชการ. , เตชวิทย์ ทุ้ยแป- -ผลงาน.
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมธนารักษ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม