กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบการตรวจราชการและผู้ตรวจราชการ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งทศพร ศิริสัมพันธ์ และคณะ
หัวเรื่องกรบริหารรัฐกิจ - - ไทย - - วิจัย. , ผู้ตรวจราชการ - - ไทย - - วิจัย. , การปฎิรูประบบราชการ - - ไทย - - วิจัย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม