กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา มานิตย์ จุมปา พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
เลขเรียก346.048
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องลิขสิทธิ์. , การเขียนทางวิชาการ.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบาย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)
เลขเรียก
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องความรับผิดของผู้ผลิต. , ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์.
สำนักพิมพ์แอคทีฟ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 1
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องนิติกรรมทางการปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง เล่ม 2
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , นิติกรรมทางการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการกระทำทางปกครองและการควบคุมการกระทำทางปกครอง
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , นิติกรรมทางการปกครอง.
สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครองว่าด้วยการจัดระเบียบราชการบริหาร
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องถาม - ตอบ กฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งมานิตย์ จุมปา
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง - - คำถามและแนวคำตอบ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม