กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นวรัตน์ เลขะกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง100 ปี เศรษฐกิจไทย - เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์ที.เค.เอส. สยามเพรส แมเนจเม้นท์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเงินตราล้านนา
เลขเรียก739.495936
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่องเงินตรา -- ไทย (ภาคเหนือ). , เงินตรา.
สำนักพิมพ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตและงานทุนกระหม่อมบริพัตร
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่องนครสวรรค์วรพินิต, สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระ,2424-248 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเบี้ย บาท กษาปณ์ แบงก์
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งนวรัตน์ เลขะกุล
หัวเรื่องเงินตรา - - ไทย. , ธนบัตร - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม