กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง6 เดือน ในการจัดระเบียบสังคม ของ มท.2
เลขเรียก303.33
ผู้แต่งประชา มาลีนนท์
หัวเรื่องการจัดระเบียบสังคม. , การควบคุมทางสังคม - - ไทย , ปัญหาสังคม , สังคมมนุษย์ , สังคมวิทยา , การควบคุมทางสังคม , ปัญหาสังคม - - ไทย , วัยรุ่น - - พฤติกรรมทางเพศ
สำนักพิมพ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง75 เทศกาล งานประเพณีทั่วไทย ที่คนไทยต้องไปสักครั้ง
เลขเรียก390.09
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์บ้านผู้นำ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก307
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องกระทรวงมหาดไทย.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสัมมนาเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการกระจายอำนาจของรัฐบาลประจำปี 2546
เลขเรียก352.28
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการกระจายอำนาจของรัฐบาล.
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาค จังหวัดนครสวรรค์ 2529
เลขเรียก959.318
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องนครสวรรค์ - - ประวัติศาสตร์. , นครสวรรค์ - - การเมืองและการปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไพศาลการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2525-2529
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะสังคม.
สำนักพิมพ์เอราวัณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนมหาดไทยแม่บท ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2530 - 2534)
เลขเรียก353.3
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบของคณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม พ.ศ. 2535
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องทุนทรัพย์ - - การประเมิน. , กรประเมินราคาที่ดิน.
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องรับเสด็จหัวเมือง
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องมารยาทและการสมาคม. , ราชสำนักและข้าราชสำนัก. , พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 องค์การตลาด (อต.) กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียกรป 380.1
ผู้แต่งองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่ององค์การตลาด - - การบริหาร , องค์การตลาด - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
เลขเรียก307.72
ผู้แต่งกระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องการพึ่งตนเอง. , เศรษฐกิจพอเพียง. , การพัฒนาชบท - - ไทย.
สำนักพิมพ์กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม