กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องธรรมนูญชีวิต : A constitution for living
เลขเรียก294.344
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หัวเรื่องพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน. , การปฏิบัติธรรม. , พุทธจริยธรรม.
สำนักพิมพ์มูลนิธิพุทธธรรม
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21
เลขเรียก294.33
ผู้แต่งพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
หัวเรื่องพุทธศาสนากับสังคม.
สำนักพิมพ์ออฟเซ็ทครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม