กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
หัวเรื่องวิจัย. , สังคมศาสตร์ - - วิจัย.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม