กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง พบจำนวนทั้งสิ้น 8 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อเท็จจริง คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ในประเทศ...
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้ง. , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ. , ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์และการรอนสิทธิ พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , คดีปกครอง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ คดีพิพากเกี่ยวกับที่ดิน พ.ศ. 2545 -พ.ศ. 2547
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองและคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องศาลปกครอง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก342.088
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. , ข้อมูลข่าวสารของราชการ. , ละเมิด.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 พร้อมทั้งกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
เลขเรียก342.088
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องละเมิด. , กฎหมายปกครอง. , พระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่. , พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง จรรยาบรรณของตุลาการศาลปกครอง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง
หัวเรื่องข้าราชการ - - จรรยาบรรณ.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม