กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องทิศทาที่ท้าทายแห่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การพัฒนาสัคมเชิรุก
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทาที่ท้าทายแห่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยฐานความรู้
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์25848
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทาที่ท้าทายแห่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเชื่อมโยกับเศรษฐกิจโลกและภูมิถาค
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทาที่ท้าทายแห่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การเปลี่ยนแปลขอบริบทการพัฒนาต่อทิศทาการพัฒนาขอประเทศไทย
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทาที่ท้าทายแห่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 การสร้าฐานเศรษฐกิจที่มั่นคและยั่ยืน
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทิศทาที่ท้าทายแห่การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภาพรวมการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก
ผู้แต่ง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายานการประเมินนโยบายเศรษฐกิจรากหญ้าและหลักประกันสัคม ปี 2546
เลขเรียก338.959
ผู้แต่ง
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - วิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม