กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิสิฐ ลี้อาธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลุ่มวิชาที่ 2 เศรษฐกิจโลก
เลขเรียก382
ผู้แต่งวิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
พิสิฐ ลี้อาธรรมทรงธรรม ปิ่นโต
หัวเรื่องเศรษฐกิจโลก. , เศรษฐกิจระหว่างประเทศ. , องค์กรระหว่างเทศ. , การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ. , แรงงาน - - การอพยพ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : การวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจไทยในภาพรวม
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่องการบริหารงานภาครัฐ. , การเงิน -- ไทย. , ภาวะเศรษฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากยุ่งกลายเป็นรุ่ง บทเรียนเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งพิสิฐ ลี้อาธรรม
หัวเรื่องการคลัง - - ไทย. , นโยบายการเงิน.
สำนักพิมพ์กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม