กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องผังแม่บทศูนย์ราชการ.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริการประชาชน
เลขเรียก340
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องกฎหมาย - - คู่มือเผยแพร่.
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาคผนวก รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการจัดทำแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ พ.ศ. 2549-2551
เลขเรียก346.043
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องที่ราชพัสดุ -- การบริหาร. , ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์. , บริการสังคม.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสมบูรณ์ การจัดทำแผนการดำเนินงานตามผังแม่บทศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานฉบับสุดท้าย แผนการดำเนินงานตามผังแม่บท ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ(ฉบับปรับปรุง)
เลขเรียก333.72
ผู้แต่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม - - กรุงเทพมหานคร.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม