กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และบทสวดมนต์สำหรับประชาชน
เลขเรียก294.343
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวันอาสาฬหบูชา. , วันสำคัญทางศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศักราช 2550
เลขเรียกสร 330.959
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระวินัย
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระสูตร
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ตอน ว่าด้วยพระอภิธรรม
เลขเรียก294.382
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องพระไตรปิฎก.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องมนุษย์ อาสาฬหบูชาธรรม
เลขเรียก294.336
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องวันอาสาฬหบูชา.
สำนักพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาสนาสร้างสันติ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
หัวเรื่องการปฎิบัติธรรม. , ธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุณฑ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม