กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารการเงินและการคลัง : Fiscal and Financial Management
เลขเรียก332.4
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องการเงิน. , การคลัง.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการวางแผนและการบริหารโครงการ : Peoject Planning and Management
เลขเรียก658.404
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องการบริหารโครงการ. , การวางแผน. , การวิเคราะห์และประเมินโครงการ.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีใหม่ในแง่มุมการบริหารการพัฒนา
เลขเรียก352.17
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องการบริหารการพัฒนา. , เกษตรทฤษฎีใหม่ - - ไทย. , เกษตรกรรมแบบผสมผสาน.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทความวิชาการประจำปี 2547 : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก001.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยาสำรวม จงเจริญ
หัวเรื่องแร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี. , Power of Some One-Sided Multivariate Tests ... , Combining Prediction by Partial Matching ... , แนวทางการพัฒนาองค์การด้วยการวัดเชิงกลยุทธ์เพื่อการจัดกา
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 27 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก378.154
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- บัณฑิต. , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ -- ปริญญาบัตร. , พิธีพระราชทานปริญญาบัตร.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบสังคมและการเมืองไทย : Thai Social and Political System
เลขเรียก909.3
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องไทย - - การเมือง. , ระบบสังคม.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัมมนาวิชาการ {34}เศรษฐกิจพอเพียง : จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ{34}
เลขเรียกเอกสาร 330.959
ผู้แต่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม