กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ. พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : ยุทธศาสตร์สำคัญของการเปลี่ยนแปลง
เลขเรียก351.004
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่องระบบราชการ - ไทย. , การปฎิรูประบบราชการไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการของต่างประเทศ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนังาน ก.พ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มบทบาทให้เอกชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและบำรุงรักษา
เลขเรียก350.709
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่องส่วนราชการ - - การก่อสร้าง. , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง - - นโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องวิสัยทัศยน์และกรองการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่องราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , ระบบราชการ - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์การมหาชน : มิติใหม่ของหน่วยงานภาครัฐ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักงานกพ.
หัวเรื่ององค์กรมหาชน. , ระบบราชการ. , องค์การมหาชน - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม