กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กฤช เพิ่มทันจิตต์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย : Thai Economic system (ฉบับที่ 2)
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , เศรษฐศาสตร์การเมือง.
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการเรียนวิชา รอ.640 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
เลขเรียก658.4012
ผู้แต่งกฤช เพิ่มทันจิตต์
หัวเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์. , การจัดการ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม