กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประดิษฐานพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน 50 วัน ถวายพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง วันอังคารที่ 5 กันยายน พุทธศักราช 2538
เลขเรียก393
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องพระบรมโกศ. , พระบรมศพ. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย. , พิธีศพ -- พุทธศาสนา. , พิธีศพ.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ. 2505 และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน พ.ศ. 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. , นิวซีแลนด์. , เยอรมนี.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐออสเตรีย
เลขเรียก327.593
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ - - สวิสเซอร์แลนด์.
สำนักพิมพ์พระตำหนักจิตรลดาโหฐาน
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสัมพันธรัฐสวิสและสาธารณรัฐออสเดรีย
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา,2470. , สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2546
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่น.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2542
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจันทสาโรบูชา
เลขเรียก922.9
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระธรรมเทศนา
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องธรรมเทศนา. , หนังสืออนุสรณ์งานศพ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระมงคลวิเสสกถา และพระธรรมเทศนาในการพระราชกุศล
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องธรรมเทศนา.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชศูนย์ฝึกอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กระวงคมนาคม
เลขเรียก551.5
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องอุตุนิยมวิทยา - - กรม.
สำนักพิมพ์ซัคเซส มีเดีย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเรื่องเฉลิมพระยศเจ้านาย ฉบับมีพระรูป
เลขเรียก929.7
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี - - ทำเนียบนาม. , ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ. , พุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเสด็จพระราชดำเนินปากีสถานสหพันธมลายา พ.ศ. 2505
เลขเรียก327.593
ผู้แต่งพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
หัวเรื่องไทย - - ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ. , ปากีสถาน - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
สำนักพิมพ์พระตำหนักจิตรลดาโหฐาน
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม