Main Back

Search สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน Resualt 27 Items

Title5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งการสร้างสรรค์
CallNumber128.2
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
Publishโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งการสังเคราะห์
CallNumber128.2
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
Publishโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
YearOfPrint2550
result 2 items.
Title5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งความเคารพ
CallNumber128.2
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
Publishโกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
YearOfPrint2551
result 2 items.
Title5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งคุณธรรม
CallNumber128.2
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
Publishโกลบอลอินเตอร์อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
YearOfPrint2551
result 2 items.
Title5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งวิทยาการ
CallNumber128.2
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectจิตใจและร่างกาย.
Publishโกบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
YearOfPrint2550
result 4 items.
Titleกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการบริหารงานบุคคล. , การบริหาร.
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleการบริหารทรัพยากรบุคคล โฉมหน้าที่เปลี่ยนไป
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการบริหารงานบุคคล. , การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
Publishกลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleการบริหารทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของคุณธรรม
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการพัฒนาทรัพยากรบุคคล. , การบริหารงานบุคคล.
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน
CallNumber351.56
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการพัฒนาบุคลากร -- อาเซียน
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
CallNumber306.361
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectคุณภาพชีวิต. , คุณภาพชีวิตการทำงาน. , ความพอใจในการทำงาน.
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleคำบริหารคน
CallNumber658.87
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการบริหาร.
Publishแอร์บอร์น พรินต์
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleคู่มือการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง
CallNumber352.66
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการกำหนดตำแหน่ง.
Publishประชุมช่าง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
CallNumber352.66
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการกำหนดตำแหน่ง. , ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา. , ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
Publishประชุมช่าง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร
CallNumber352.66
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน.
Publishประชุมช่าง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก
CallNumber352.66
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน.
Publishประชุมช่าง
YearOfPrint2553
result 1 items.
Titleคู่มือการดำเนินการทางวินัย
CallNumber352.66
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - คู่มือ.
Publishโรงพิมพ์ ไทยพิมพ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือปฎิบัติกิจกรรม 5 ส.
CallNumber658.562
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการจัดระบบงาน. , 5ส. , การจัดการ.
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectการบริหารงานบุคคล. , การบริหาร.
Publishสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleในสวนรัก เล่ม 1
CallNumberนว
Authorโสภาค สุวรรณ
Subject
Publishศิลปาบรรณาคาร
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
CallNumber658.4092
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectทุนรัฐบาล -- ไทย. , ผู้บริหาร. , ภาวะผู้นำ. , การจัดการองค์กร. , ข้าราชการ -- ไทย.
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2555
result 4 items.
Titleรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
CallNumber350.001
Authorวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
Subjectข้าราชการพลเรือน - - วิจัย. , ระบบราชการ , ข้าราชการ
Publishสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
Subjectข้าราชการ -- ไทย. , ระบบราชการ -- ไทย. , การบริหารบุคคล - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
Subjectระบบราชการ -- ไทย. , ข้าราชการ -- ไทย. , การพัฒนาบุคลากร. , การบริหารงานบุคคล.
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี.
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
CallNumberรายงานประจำปี 352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectข้าราชการพลเรือน - - ไทย , ข้าราชการพลเรือน , คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishแอร์บอร์น พรินต์
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
CallNumberรายงานประจำปี 352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน , คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Publishเอ็นซี คอนเซ็ปต์
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleหนังสือวิชาการประจำปี เล่มที่ 21 Knowlege Workers แรงงานความรู้
CallNumber352.63
Authorสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
Subjectระบบราชการ. , การปฏิรูประบบราชการ.
Publishสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
YearOfPrint2549
result 2 items.