กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน พบจำนวนทั้งสิ้น 27 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งการสร้างสรรค์
เลขเรียก128.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งการสังเคราะห์
เลขเรียก128.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งความเคารพ
เลขเรียก128.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งคุณธรรม
เลขเรียก128.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องธรรมกับชีวิตประจำวัน. , จิตใจและร่างกาย.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 จิตคิดเพื่ออนาคต : จิตแห่งวิทยาการ
เลขเรียก128.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องจิตใจและร่างกาย.
สำนักพิมพ์โกบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องกระแสคน กระแสโลก การบริหารทรัพยากรบุคคลบนกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โฉมหน้าที่เปลี่ยนไป
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การพัฒนาทรัพยากรบุคคล.
สำนักพิมพ์กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล บนพื้นฐานของคุณธรรม
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคล. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาบุคลากรภาครัฐในบริบทอาเซียน
เลขเรียก351.56
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการพัฒนาบุคลากร -- อาเซียน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงาน กระแสใหม่ของการบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก306.361
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องคุณภาพชีวิต. , คุณภาพชีวิตการทำงาน. , ความพอใจในการทำงาน.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำบริหารคน
เลขเรียก658.87
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหาร.
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการกำหนดตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการกำหนดตำแหน่ง. , ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา. , ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะทางการบริหาร
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน.
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการกำหนดสมรรถนะในราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- การทำงาน.
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการดำเนินการทางวินัย
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ไทยพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฎิบัติกิจกรรม 5 ส.
เลขเรียก658.562
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการจัดระบบงาน. , 5ส. , การจัดการ.
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิยามใหม่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
เลขเรียก658.3
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องในสวนรัก เล่ม 1
เลขเรียกนว
ผู้แต่งโสภาค สุวรรณ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมุมมอง มุมคิด5 :ทุน Talent Network Leadership & Change
เลขเรียก658.4092
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องทุนรัฐบาล -- ไทย. , ผู้บริหาร. , ภาวะผู้นำ. , การจัดการองค์กร. , ข้าราชการ -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างและเครื่องชี้วัดเพื่อนำไปสู่การพัฒนาพฤติกรรมข้าราชการยุคใหม่
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งวิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
งามตา วนินทานนท์วิริณธ์ ธรรมนารถสกุล
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - วิจัย. , ระบบราชการ , ข้าราชการ
สำนักพิมพ์สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต : ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่องข้าราชการ -- ไทย. , ระบบราชการ -- ไทย. , การบริหารบุคคล - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการวิจัย เรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: บทบาทหน้าที่ของ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.และบทบาทของส่วนราชการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในทศวรรษหน้า
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ฉัตรพงษ์ วงษ์สุข ... [และคนอื่นๆ]
หัวเรื่องระบบราชการ -- ไทย. , ข้าราชการ -- ไทย. , การพัฒนาบุคลากร. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2557 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ไทย , ข้าราชการพลเรือน , คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์แอร์บอร์น พรินต์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เลขเรียกรายงานประจำปี 352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. , ข้าราชการพลเรือน , คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
สำนักพิมพ์เอ็นซี คอนเซ็ปต์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือวิชาการประจำปี เล่มที่ 21 Knowlege Workers แรงงานความรู้
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หัวเรื่องระบบราชการ. , การปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม