กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องมิติหญิงชายกับการพัฒนา
เลขเรียก331.413
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่องสตรี - - การจ้างงาน. , การเลือกปฏิบัติต่อสตรี.
สำนักพิมพ์สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเหลียวหลัง 10 ปี สตรีไทย แลหน้าความท้าทายที่รออยู่เนื่องในวันสตรีสากลปี 2548
เลขเรียก302.14
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่องสตรีไทย. , สตรีไทย - - การทำงาน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบและพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฎิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
เลขเรียก323.34
ผู้แต่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและควฝามมั่งคงของมนุษย์
หัวเรื่องสิทธิสตรี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรีแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม