กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ทักษิณ ชินวัตร พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่องผู้จุดประกายการรักการอ่านเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เลขเรียก016.3
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล- -บรรณานุกรม.
สำนักพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพุทธทาส...ที่ข้าพเจ้ารู้จักในทางการเมือง
เลขเรียก294.337
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่องพุทธศาสนากับการเมือง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีรอบ 6 เดือน (26 สิงหาคม 2546 - 26 กุมพันธ์ 2547) รัฐบาล : พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่องคณะรัฐมนตรี - - การประชุม. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารสรุปคำบรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ {34}การพัฒนาผู้นำการบริหารเปลี่ยนแปลง{34}
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งทักษิณ ชินวัตร
หัวเรื่องการพัฒนาผู้นำ. , ทักษิณ ชินวัตร - - ผลงาน.
สำนักพิมพ์กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม