กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา เบญจวรรณ สร่างนิทร พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการปฎิรูประบบราชการ : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการปฎิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. , ระบบราชการ - ไทย.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการส่งเสริมการมีงานทำในชนบทเพื่อรองรับแรงงานกลับท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
เลขเรียก
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์. , เบญจวรรณ สร่างนิทร - - วิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการศึกษากลุ่ม เรื่อง การส่งเสริมการมีงานทำในชนบทเพื่อรองรับแรงงานกลับท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพัทลุง
เลขเรียก
ผู้แต่งเบญจวรรณ สร่างนิทร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม