กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักราชเลขาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 57 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษ พุทธศักราช 2503 และพุทธศักราช 2509
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบาทสมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาชน. , การเยือนต่างประเทศ.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโครงการหุบกะพงและหนองพลับ
เลขเรียก630
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องโครงการหุบกะพง. , โครงการหนองพลับ. , การพัฒนาชนบท - - ไทย - - เพชรบุรี. , การพัฒนาชนบท - - ไทย - - ประจวบคีรีขันธ์.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย
เลขเรียก338.88
ผู้แต่งสุวินัย ภรณวลัย
หัวเรื่องบรรษัทข้ามชาติ - - วิจัย , การลงทุนของญี่ปุ่น - - วิจัย - - ไทย
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 2
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบรรณานุกรม เรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์ เล่ม 3
เลขเรียก929.71
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องบรรณานุกรม. , ไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร - - บรรณานุกรม.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึกไว้ด้วยใจภักดิ์ : In loving memory
เลขเรียก923.259
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องศรีนครินทราบรมราชชนนี, สมเด็จพระ, 2443 - 2538 - - งานฉลองครบรอบปี.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 4 ปีพุทธศักราช 2513 - 2515
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 1 ปีพุทธศักราช 2493 - 2502
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,247 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 10 ปีพุทศักราช 2532 - 2535
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 2 ปีพุทธศักราช 2503 - 2507
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 3 ปีพุทธศักราช 2508 - 2512
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 5 ปีพุทธศักราช 2516 - 2518
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 6 ปีพุทศักราช 2519 - 2520
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า,2475 - - พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 7 ปีพุทธศักราช 2521 - 2523
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 8 ปีพุทธศักราช 2524 - 2526
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ. , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เล่ม 9 ปีพุทธศักราช 2527 - 2531
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท ที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี 2530
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชดำรัส - - รวมเรื่อง. , พระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2535
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984)
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2538
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2539
เลขเรียกอ 808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท , พระราชดำรัส
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2540
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2541
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและ พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ปี พุทธศักราช 2542
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาศต่าง ๆ ปีพุทธศักราช 2532
เลขเรียก895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องประมวลพระราชดำรัส. , พระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาศต่าง ๆ ปีพุทธศักราช 253 ,
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท. , พระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2543
เลขเรียก808.851
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระบรมราโชวาท. , พระราชดำรัส.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติสำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก351.003
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องสำนักราชเลขาธิการ -- การบริหาร. , สำนักราชเลขาธิการ - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องปุจฉาวิสัชนาในต่างประเทศโดยพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัษญวิศิษฐ์ (เทสก์ เทสรังสี)
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องวิปัสสนา. , การนั่งทางใน. , กรรมฐาน. , ธรรมะ.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์ ประมวลรายชื่อหนังสือเล่มและวิทยานิพนธ์
เลขเรียก920
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องราชวงศ์จักรี. , กษัตริย์และผู้ครองนคร - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบรมราชจักรีวงศ์
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - กษัตริย์และผู้ครองนคร.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2511 - กันยายน 2512
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2512
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2515 - กันยายน 2516
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2516
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2516 - กันยายน 2517
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ศิริมิตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2517
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2517 - กันยายน 2518
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2518
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2521 - กันยายน 2522
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2522
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2523 - กันยายน 2524
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระ. , พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2524
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2526 - กันยายน 2527
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2527
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2527 - กันยายน 2528
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระนางเจ้า.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2529 - กันยายน 2530
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์. , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470- -- พระราชกรณียกิจ.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2530
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2531 - กันยายน 2532
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2532
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2532 - กันยายน 2533
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2533 - กันยายน 2534
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2534 - กันยายน 2535
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2535 - กันยายน 2536
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2536 - กันยายน 2537
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2538 - กันยายน 2539
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2539 - กันยายน 2540
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2540 - กันยายน 2541
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2541 - กันยายน 2542
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2542 - กันยายน 2543
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , ไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบ
เลขเรียกอ 895.915
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว. , สุนทรพจน์ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊พ
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องอนุสรณ์งานศพ. , รำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า.
สำนักพิมพ์อิคารัส
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531
เลขเรียก390.22
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก. , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม.
สำนักพิมพ์กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องราชกิจจานุเษกษา ในรัชกาล ที่ 4
เลขเรียก340
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - ร. ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสามมหาราชแห่งจักรีวงศ์ = the three greats of the ratanakosin
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470- , พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช, พระบาทสมเด็จพระ, 2279-2352 , จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 , กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สำนักพิมพ์มติประชาไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder
เลขเรียก959.3
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์. , ไทย - - ปกิณกะ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องอัตตโนประวัติ พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ : ลายมือหนังสือธรรมของพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วงศ์ธรรมยุตในภาคอีสาน วัดถ้ำขาม
เลขเรียก922.943
ผู้แต่งสำนักราชเลขาธิการ
หัวเรื่องพระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์), 2445-253 , , สงฆ์ -- ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม