กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา วรเดช จันทรศร พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกระทรวงมหาดไทย : การปรับปรุงระบบบริหารภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงและการปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
เลขเรียก353.3
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องกระทรวงมหาดไทย.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำนโยบายไปปฏิบัติ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - - ไทย. , ระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ : Managing Public Development Projects
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องการบริหารโครงการ. , การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
เลขเรียก353.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องกระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร. , การบริหารการพัฒนา - - ไทย.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลในระบบเปิด
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องการบริหาร - - การประเมิน.
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงและปฏิบัติรูป ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์พิมพ์ตุลา
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
เลขเรียก351
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องบริการสาธารณะ. , บริการรัฐ.
สำนักพิมพ์สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องกรมพัฒนาที่ดิน - - การปฏิบัติงาน. , ประกันคุณภาพ. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานในส่วนภูมิภาคของไทย : การศึกษาด้านการบริหาร
เลขเรียก351.841
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องการสาธารณสุขมูลฐานในส่วนภูมิภาคของไทย. , การศึกษาด้านการบริหาร. , การบริหารสาธารณสุข-ไทย สาธารณสุมูล-ไทย.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องปรัชญาของการบริหารภาครัฐ
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติรูปแบบระบบราชการ : การสร้างการยอมรับ และความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
เลขเรียก
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิรูประบบราชการการสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สหายบล็อกและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนแม่บทการปฎิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องแผนแม่บทปฎิรูประบบ. , ราชการ. , ระบบราชการ - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่
เลขเรียก350
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ , การบริหาร , พฤติกรรมองค์การ , รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลัง
สำนักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2531
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวิวัฒนาการของการปรับปรุงและปฎิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
เลขเรียก642.6
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่องกฎหมาย.
สำนักพิมพ์สหายบล็อก และการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ การพัฒนาระบบราชการไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งวรเดช จันทรศร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม