Main Back

Search วรเดช จันทรศร Resualt 18 Items

Titleกระทรวงมหาดไทย : การปรับปรุงระบบบริหารภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงและการปรับตัวเพื่อสนองตอบต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
CallNumber353.3
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectกระทรวงมหาดไทย.
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2543
result 2 items.
Titleการนำนโยบายไปปฏิบัติ
CallNumber352.63
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectระบบราชการ - - ไทย.
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2540
result 2 items.
Titleการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ
CallNumber352.63
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectการบริหารรัฐกิจ - - ไทย. , ระบบราชการ - - ไทย.
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleการบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ : Managing Public Development Projects
CallNumber352.6
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectการบริหารโครงการ. , การบริหารโครงการพัฒนาของรัฐ. , การบริหารรัฐกิจ.
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleการบริหารเพื่อการพัฒนาของกระทรวงสาธารณสุข
CallNumber353.6
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectกระทรวงสาธารณสุข - - การบริหาร. , การบริหารการพัฒนา - - ไทย.
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleการประเมินผลในระบบเปิด
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectการบริหาร - - การประเมิน.
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleการปรับปรุงและปฏิบัติรูป ระบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
CallNumber352.63
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectระบบราชการ - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
Publishพิมพ์ตุลา
YearOfPrint2538
result 1 items.
Titleการพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ
CallNumber351
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectบริการสาธารณะ. , บริการรัฐ.
Publishสถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleการพัฒนาระบบมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน : มาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการและมาตรฐานการบริการประชาชน
CallNumber352.63
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectกรมพัฒนาที่ดิน - - การปฏิบัติงาน. , ประกันคุณภาพ. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
Publishสหายบล็อกและการพิมพ์
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleการพัฒนาระบบราชการไทย
CallNumber352.63
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectระบบราชการ - - ไทย. , ระบบราชการ.
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2542
result 4 items.
Titleการสาธารณสุขมูลฐานในส่วนภูมิภาคของไทย : การศึกษาด้านการบริหาร
CallNumber351.841
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectการสาธารณสุขมูลฐานในส่วนภูมิภาคของไทย. , การศึกษาด้านการบริหาร. , การบริหารสาธารณสุข-ไทย สาธารณสุมูล-ไทย.
Publishเอส แอนด์ จี กราฟฟิค
YearOfPrint2534
result 2 items.
Titleปรัชญาของการบริหารภาครัฐ
CallNumber351.2
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectระบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
Publishคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี
YearOfPrint2545
result 2 items.
Titleแผนปฏิบัติรูปแบบระบบราชการ : การสร้างการยอมรับ และความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
CallNumber
Authorวรเดช จันทรศร
Subject
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleแผนปฏิรูประบบราชการการสร้างการยอมรับและความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติ
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectระบบราชการ - - ไทย.
Publishสหายบล็อกและการพิมพ์
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleแผนแม่บทการปฎิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544)
CallNumber352.6
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectแผนแม่บทปฎิรูประบบ. , ราชการ. , ระบบราชการ - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ.
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleรัฐประศาสนศาสตร์ : ขอบข่ายในทศวรรษใหม่
CallNumber350
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectการบริหารรัฐกิจ , รัฐประศาสนศาสตร์ , การบริหาร , พฤติกรรมองค์การ , รัฐประศาสนศาสตร์ - - ภูมิหลัง
Publishสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
YearOfPrint2531
result 1 items.
Titleวิวัฒนาการของการปรับปรุงและปฎิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินของไทย
CallNumber642.6
Authorวรเดช จันทรศร
Subjectกฎหมาย.
Publishสหายบล็อก และการพิมพ์
YearOfPrint2536
result 1 items.
Titleเอกสารวิชาการปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ การพัฒนาระบบราชการไทย
CallNumber
Authorวรเดช จันทรศร
Subject
Publishกราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
YearOfPrint2540
result 1 items.