กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ.2545-2549) ไปสู่การปฏิบัติ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่องกรมประชาสัมพัน์.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิบัต
เลขเรียก352.74
ผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่องคู่มือการนำนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549) ไปสู่การปฏิบัติ. , การประชาสัมพันธ์ - - นโยบายของรัฐ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 2545 - 2549)
เลขเรียก352.74
ผู้แต่งคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ
หัวเรื่องนโยบายประชาสัมพันธ์.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม