กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 11 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือการพัฒนาคลัสเตอร์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
เลขเรียก650
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องธุรกิจ. , การแข่งขันทางการค้า.
สำนักพิมพ์อุดมรัตน์การพิมพ์และดีไซน์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติ
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องชีวิตพอเพียง
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เลขเรียก330.9593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของรัฐ
เลขเรียก351.025
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ. , ข้าราชการ - - การทำงาน. , การประเมิน.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555 - 2559
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , นโยบายเศรษฐกิจ- -ไทย.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจ - - การวางแผน.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ออนป้า
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2551 ของ สศช. เรื่อง วิสัยทัศน์ประเทศไทย สู่ปี 2570
เลขเรียกอส
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องวิสัยทัศน์ประเทศไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
เลขเรียก330.959
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง.
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ. 2545 - 2549
เลขเรียก338.95
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐและสังคมแห่ง.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม