กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
เลขเรียก
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องกรมที่ดิน - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลโครงการศึกษาทดลองมใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการบริหารนโยบายที่ดินในพื้นที่ จังหวัดเพชรบุรี
เลขเรียก333.002
ผู้แต่งกองแผนงาน กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
หัวเรื่องระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์. , ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ - - ภูมิศาสตร์. , GIS.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม