กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สุจิตรา บุณยรัตพันธุ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องระเบียบวิธีวิจัยสำหรับรัฐประศาสนศาสตร์
เลขเรียก300.72
ผู้แต่งสุจิตรา บุณยรัตพันธุ์
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - วิจัย. , รัฐประศาสตร์ - - วิจัย.
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม