กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำพิพากษาฎีกา ตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2525 - 2527
เลขเรียก343.036
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัษฎากร - - ไทย. , ภาษี. , คำพิพากษาฎิกา.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในการเปิดอาคารกรมสรรพากร 2 กันยายน 2540
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมสรรพากร. , การเปิดอาคาร - - กรมสรรพกร.
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกในการเปิดอาคารสรรพากร
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องการเปิดอาคาร - - กรมสรรพากร.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลรัษฎากร 2537
เลขเรียก332
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องรัษฎากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สินทวี
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม รวม 14 ฉบับ
เลขเรียก343.005
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม. , ภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2534
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภ.ง.ด.90 คำแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการและการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขเรียก336.24
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา - คู่มือ.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เลขเรียก336.2
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องภาษีเงินได้. , ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่องกรมสรรพากร. , กรมสรรพากร - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2553 กรมสรรพากร
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 4 เล่ม