กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวคิดระบบ ในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก658.40
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคิดระบบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
เลขเรียก338.102
ผู้แต่งอุดม ทุมโฆสิต คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หัวเรื่องระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. , เทคโนโลยีสารสนเทศ. , ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ. , การจัดการฐานข้อมูล.
สำนักพิมพ์เสมาธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม