กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. พบจำนวนทั้งสิ้น 13 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ. , การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย. , การบริการประชาชน.
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , การปฏิรูปราชการพลเรือน. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการสร้างระบบบริหารกิจบ้านเมืองและสังคมทื่ดี
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการ
เลขเรียก351.17
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - ไทย. , ระเบียบปฏิบัติราชการ. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , การพัฒนาสังคม.
สำนักพิมพ์อักษรไทย
ปีที่พิมพ์2528
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำศัพท์ไทย-อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
เลขเรียกสร 423.9591
ผู้แต่งบรรจบ ปิยมาตย์
หัวเรื่องระบบราชการ- - กลุ่มประเทศอาเซียน. , กลุ่มประชาคมอาเซียน - - การประชุม - - คำศัพท์ , การติดต่อราชการ - - คำศัพท์ไทย-อังกฤษ , การบริหารงานบุคคล - - พจนานุกรม , การบริหารราชการ - - คำศัพท์ , การประชุมระหว่างประเทศ - - คำศัพท์ไทย-อังกฤษ
สำนักพิมพ์กรกนกการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคุณธรรมสำหรับนักบริหาร
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องจริยธรรม. , นักบริหาร. , การทำดี.
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนานาทัศนะ ว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์ฝ่ายโรงพิมพ์ กองกลาง สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องทรัพยากรมนุษย์ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการปรับเปลี่ยน
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฎิรูประบบราชการ - - ไทย. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. , ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - ไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือนสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ในการทำงานเพื่อประชาชน
เลขเรียก658.401
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์อาทิตย์ โพรดักส์ กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสู่ยุคใหม่ข้าราชการไทย : เก่ง ดี และมีสุข
เลขเรียก351.08
ผู้แต่งสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ -- รวมเรื่อง. , ข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง. , การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม