กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 3 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายภาษีอากร (ภาษีเงินได้นิติบุคล)
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หัวเรื่องกฏหมายภาษี. , กฏหมาย - - ไทย - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์T. Training Center
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการศึกษาวิชากฎหมายภาษีอากร
เลขเรียก343.04
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หัวเรื่องภาษี - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบริษัทมหาชน (กฎหมายและภาษีอากร)
เลขเรียก658.114
ผู้แต่งชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม
หัวเรื่องบริษัท. , การบัญชี.
สำนักพิมพ์T. Training Center
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม