กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องปฎิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียนสำคัญที่สุด
เลขเรียก370.152
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่องการเรียนรู้.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช,พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470. , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม