กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคุณภาพชีวิตคนไทยปี 2550 สถิติ : ตัวชี้วัดการขับเคลื่อนสังคม
เลขเรียก306
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องคุณภาพชีวิต - - ไทย.
สำนักพิมพ์พี.เอ. ลีฟวิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องชี้ภาวะสังคม พ.ศ. 2552
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดจารพระมหากรุณา พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อปวงประชาร่มเย็น
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ. , การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน
เลขเรียก305.3
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องสตรี - - สถิติ. , บุรุษ - - สถิติ.
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. เล่ม 1
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , ระบบราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสะกิดวัยใส เข้าใจ..{34}สถิติ{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องสถิติ.
สำนักพิมพ์พลาซ่า ครีเอชั่น
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติ
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานสถิติแห่งชาติ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : The 2000 Population and Housing Census จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี. , ประชากร - สถิติ. , ที่อยู่อาศัย - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดกระบี่
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดชุมพร
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดตรัง
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดนราธิวาส
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดปัตตานี
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดพังงา
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดภูเก็ต
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องสำนักงานสถิติจังหวัดภุเก็ต. , ประชากร - สถิติ. , เคหะ - ไทย - ภูเก็ต - สถิติ.
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดยะลา
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดระนอง
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์กองคลังข้อมูล และสนเทศสถิติ
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2543 : จังหวัดสตูล
เลขเรียก304.6
ผู้แต่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หัวเรื่องประชากร - - สถิติ. , สำมะโนประชากร.
สำนักพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม