กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการดำเนินงานนโยบายการเตรียมพร้อมแห่งชาติ
เลขเรียก355.03
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตามรอยพระบาท ชาติมั่งคง
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
เลขเรียก352.15
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สอง พ.ศ. 2510 - 2514
เลขเรียก338.9
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2510
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมช.ยุคใหม่ก้าวสู่อนาคต
เลขเรียก351.555
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่องความมั่นคงแห่งชาติ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมกับความมั่นคงของชาติ กรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้
เลขเรียกสร 303.4
ผู้แต่งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
หัวเรื่องเสรีภาพ. , การพัฒนาสังคม. , สิทธิมนุษยชน.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม