กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พบจำนวนทั้งสิ้น 18 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าไม้
เลขเรียก351.264
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้ง 11
เลขเรียก
ผู้แต่งศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเสวนา {34}แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดิน{34}
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เล่ม 3 ระหว่าง ตุลคาม 2558 - กุมภาพันธ์ 2560
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน - - ไทย , สิทธิมนุษยชน - - คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
เลขเรียก341.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องพันธกรณี. , สิทธิมนุษยชน - ไทย. , สิทธิมนุษยชน - สินธิสัญญา. , กฎหมายระหว่างประเทศ. , สนทธิสัญญา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์การศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
เลขเรียกรป 363.179
ผู้แต่งปตท.เคมิคอล
หัวเรื่องปตท.เคมิคอล - - รายงานประจำปี
สำนักพิมพ์ปตท.เคมิคอล
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2560 การท่าเรือแห่งประเทศไทย
เลขเรียกรป 387.105
ผู้แต่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย
หัวเรื่องการท่าเรือแห่งประเทศไทย - - รายงานประจำปี , การท่าเรือแห่งประเทศไทย , ท่าเรือ , การขนส่งทางน้ำ
สำนักพิมพ์ม.ป.ท.
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษย์ชนในประเทศไทย ปี 2547 - 2550
เลขเรียก323.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2553-2554
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน. , สิทธิมนุษยชน - - ประเทศไทย.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์มิราเคิล ครีเอชั่น อินเตอร์ พริ้นท์
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครอง กับครู อาจารย์ และผู้บริหารการศึกษา
เลขเรียก342.493
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง , คดีปกครอง , ครู
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาต้องเป็นสัญญา การก่อให้เกิด...สัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการคุ้มครองผู้บริโภคในการทำสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ONLINE CONSUMER PROTECTION ONE E-COMMERCE CONTRACT
เลขเรียก346.07
ผู้แต่งศูนย์กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
หัวเรื่องสัญญาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ , กฎหมายพาณิชย์ , กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ - - สัญญา , การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , สัญญา
สำนักพิมพ์สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป เกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ
เลขเรียกสร 342.08
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสตรี , สตรี - - สถานภาพทางกฎหมาย - - ไทย , การเลือกปฏิบัติต่อสตรี - - ไทย , การเลือกปฏิบัติต่อเสรี , สนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชน , การเลือกปฏิบัติทางเพศ , สิทธิมนุษยชน - - การคุ้มครอง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป เกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
เลขเรียกสร 362.4
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องคนพิการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , คนพิการ - - บริการที่ได้รับ , คนพิการ - - สถานภาพทางกฎหมาย - - ไทย , คนพิการ - - สิทธิของพลเมือง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เลขเรียกสร 341.483
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง พิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง
เลขเรียกสร 342.087
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ , การลงโทษ , สิทธิทางการเมือง , สิทธิพลเมือง , สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
เลขเรียกสร 323.6
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ , การแบ่งแยกเชื้อชาติ , สนธิสัญญา , สิทธิพลเมือง , การแบ่งแยกผิว , สิทธิมนุษยชน
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง การค้าเด็ก การค้าประเวณีเด็ก และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง ความเกี่ย
เลขเรียกสร 341.48572
ผู้แต่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หัวเรื่องสิทธิมนุษยชน - - ไทย , สิทธิมนุษยชน , สิทธิเด็ก , อนุสัญญาสิทธิเด็ก , การทารุณทางเพศในเด็ก , การค้าเด็ก
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม