กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ พบจำนวนทั้งสิ้น 26 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}ศิลปะแห่งการราชธานี{34} กรุงศีอยุธยา
เลขเรียก739.227
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องเครื่องทองสมัยอยุทยา. , เครื่องเงิน. , โบราณวัตถุ - - ไทย.
สำนักพิมพ์กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกรมศิลปากร : นามสงเคราะห์และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องกรมศิลปากร - - ทำเนียบนาม. , กรมศิลปากร - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการขึ้นทะเบียบโบราณสถานภาคเหนือในเขตความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรที่ 4 ตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกองโบราณคดี
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโบราณสถาน - - การขึ้นทะเบียน.
สำนักพิมพ์กองโบราณคดี กรมศิลปากร
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเครื่องทองสมัยอยุทยา
เลขเรียก739.22
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องศิลปกรรมไทย - - สมัยอยุธยา.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องโคลงเรื่อง รามเกียรติ์
เลขเรียก895.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องวรรณคดีไทย. , กวีนิพนธ์ไทย.
สำนักพิมพ์สื่อการค้า (แผนกการพิมพ์)
ปีที่พิมพ์2508
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว - - พระบาทสมเด็จพระ. , พระราชพีธี.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7
เลขเรียก393.2
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องรำไพพรรณี, สมเด็จพระนางเจ้า, 2447-252 , , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม - ไทย. , ไทย -- ความเป็นอยู่และประเพณี. , จดหมายเหตุ.
สำนักพิมพ์สหประชาพาณิชย์
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานทั่วราชอาณาจักร
เลขเรียก930.1
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องไทย - - โบราณสถาน.
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียนโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโบราณสถาน - - ทะเบียบ. , ไทย - โบราณวัตถุสถาน. , โบราณคดี.
สำนักพิมพ์โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทะเบียบโบราณสถานในเขตหน่วยศิลปากร ที่ 1
เลขเรียก959.31
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโบราณสถาน - - ทะเบียบ. , ไทย - - โบราณวัตุสถาน.
สำนักพิมพ์ป.สัมพันธ์พาณิชย์
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
เลขเรียก959.32
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโครงการปรับปรุงแผนแม่บท นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา. , ผังเมือง - - พระนครศรีอยุธยา. , พระนครศรีอยุธยา - - แผนที่.
สำนักพิมพ์เอ็น เอส พี พริ้นติ้งกรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องโบราณสถานที่ยังมิได้ขึ้นทะเบียน
เลขเรียก930.10
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องโบราณสถาน.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 11
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องวัดศรีอุบลรัตนาราม. , อุบลราชธานีกับงานกรมศิลปากร - - ภารกิจกรมศิลปากร.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประชุมจารึก ภาคที่๘ จารึกสุโขทัย
เลขเรียก417.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องศิลาจารึก. , จารึกสุโขทัย. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - สุโขทัย.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลข้อมูลเกี่ยวกับจารึกพ่อขุนรามคำแหง
เลขเรียก411.7
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปราสาทนครหลวง
เลขเรียก913.09
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องปราสาทนครหลวง. , ไทย - - โบราณสถาน.
สำนักพิมพ์กรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรม
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504...
เลขเรียก344
ผู้แต่ง
กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องทรัพย์สินทางวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เลขเรียก923.15
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2436-248 ,
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา : SONGKHLA NATIONAL MUSEUM
เลขเรียก069.095
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา.
สำนักพิมพ์สมาพันธ์
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมรดกสิ่งทอในพระพุทธศาสนา
เลขเรียก746.05
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องพุทธศาสนา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเมืองไทยเมื่อหนึ่งร้อยปี : THAILAND A HUNDRED YEARSAGO
เลขเรียก959.30
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องเมืองไทยเมื่อหนิ่งร้อยปี. , THAILAND A HUNDRED YEARSAGO. , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - บรรณนุกรม. , ยุคหลัง - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์1987
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 2 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก495.9
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องภาษาไทย. , วรรณคดีไทย. , กวีนิพนธ์ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 4 วัดสำคัญ กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก726.143
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องภาษาไทย. , วรรณคดีไทย. , วัด.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ 7 นาฎดุริยางคศิลปไทย กรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องดนตรีไทย. , นาฎศิลปไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย ศิลปกรรมกรุงรัตนโกสินทร์
เลขเรียก709.59
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องศิลปวัฒนธรรมไทย - - สมัยรัตนโกสินทร์.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
ปีที่พิมพ์2525
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์เอกอัครอุปถัมภ์ มรดกช่างศิลป์ไทย
เลขเรียก745.5
ผู้แต่งกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
หัวเรื่องสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ,สมเด็จพระนางเจ้า. , ศิลปหัตถกรรม ไทย. , ศิลปกรรมไทย. , หัตถกรรม.
สำนักพิมพ์เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม