กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) พบจำนวนทั้งสิ้น 36 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง20 กระทรวง กลไกของรัฐ เพื่อการพัฒนาประเทศ
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 4 พระผู้ทรงวางรากฐานการดำเนินนโยบายต่างประเทศและการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัย
เลขเรียก354.953
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 5 พระปิยมหาราชผู้ทรงวางรากฐานระบบราชการไทยและปฎิรูปประเทศแบบพลิกแผ่นดิน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9 พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3 พระผู้ทรงเป็นหัวใจของแผ่นดิน
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 พระผู้ทรงพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 8 ยุวกษัตริย์พระผู้ทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 2 พระผู้ทรงปรีชาชาญด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอักษรศาสตร์
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 6 พระผู้ทรงสร้างจิตวิญญาณแห่งสยามรัฐ
เลขเรียก354.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง9 แผ่นดิน ของการปฏิรูประบบราชการ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องไทย -- ประวัติศาสตร์ -- กรุงรัตนโกสินทร์, 2325-. , ไทย -- กษัตริย์และผู้ครองนคร. , ไทย -- ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่อง{34}9 องค์การ{34} บนเส้นทางสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ. , การปฏิรูประบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดการความรู้
เลขเรียก658.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ก.พลพิมพ์ (1996)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการจัดโครงสร้างส่วนราชการ
เลขเรียก352.64
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ. , การบริหารรัฐกิจ. , ส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียก658.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงและกลุ่มภารกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - ไทย. , การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น - - ไทย. , การปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผล การปฎิบัติราชการตามคำรับรองระหว่างส่วนราชการระดับกระทรวงและส่วนราชการระดับกรมในสังกัด
เลขเรียก351.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องข้าราชการ - - การทำงาน. , ข้าราชการพลเรือน - - การทำงาน.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560)
เลขเรียก352.16
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการพัฒนาจังหวัด. , การวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด. , นโยบายเศรษฐกิจ. , นโยบายสังคม.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ -- ไทย. , การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , หลักธรรมมาภิบาล.
สำนักพิมพ์พรีเมียร์ โปร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการใช้ระบบงานประยุกต์ของการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
เลขเรียก005.36
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริการของหน่วยงานของรัฐ ตามข้อเสนอการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประเชาชน ปี พ.ศ. 2546
เลขเรียก352.059
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - - ไทย. , ข้าราชการ - - การทำงาน. , ข้าราชการ - - การบริหาร.
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารของหน่วยของรัฐ ประจำปี 2547
เลขเรียก309.263
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการบริหารงานของรัฐ.
สำนักพิมพ์สุขุมวิทวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ..
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฎิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2546
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการมอบอำนาจหน้าที่. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือคำอธิบายและแนวทางปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านที่ดี พ.ศ.2546
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ - - ไทย. , การบริหารรัฐกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สิรบุตรการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผลงานการติดตามและประเมินผลการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานรัฐ
เลขเรียก351.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ. , ข้าราชการ - - พฤติกรรม.
สำนักพิมพ์สุขุมวิทวิทมีเดีย มาร์เก็ตติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555)
เลขเรียก350.001
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ
เลขเรียก923.1
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , ชีวประวัติ.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องยิ้มนี้....ให้พ่อ รวม 80 เรื่องเล่าประทับใจจากการบริการภาครัฐ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ - - การบริการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องยุทธศาสตร์การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ (พ.ศ. 2546 - 2550)
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ.
สำนักพิมพ์ด่านสุทธาการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 , , ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์วิชั่น พริ้นท์ แอนด์ มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและรูปแบบการจัดสรรสิ่งจูงใจ
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องระบบราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เลขเรียก352.2
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ -- ไทย. , การบริหารรัฐกิจ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม