Main Back

Search กรมธนารักษ์ Resualt 52 Items

Titleกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleกรมธนารักษ์บริหารทรัพย์สิน เพื่อแผ่นดินและประชา
CallNumber
Authorกรมธนารักษ์
Subject
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleกรอบแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2553
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectกรอบแผนงานโครงการ.
Publishพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการจัดประมาณการต้นทุนการผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียนและเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการผลิตเหรียญกษาปณ์. , จารุวรรณ คงเพชร - - ผลงาน.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการนำเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท ออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทย : ศึกษากรณีผลกระทบจากการยกเลิกการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ชนิดราคา 10 บาท
CallNumberเอกสาร 332.4
Authorกรมธนารักษ์
Subjectเหรียญกษาปณ์ - - ไทย , เงินตรา - - ไทย
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleการประชุมระดมความคิดใน Management Lad
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleความจำเป็นในการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานธนารักษ์ จังหวัดสุรินทร์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการปรับปรุงอาคาร.
Publishพัฒนาและบำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือ การปฏิบัติงานโครงการพัฒนาระบบข้อมูลที่ราชพัสดุ ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleคู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishโรงงานไพ่กรมสรรพสามิต
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleคู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ 2561
CallNumber
Authorกรมธนารักษ์
Subject
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
result 2 items.
Titleคู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ. , กรมธนารักษ์- -ผลงาน.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือปฎิบัติราชการสำหรับราชพัสดุจังหวัด
CallNumber351.712
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ - - คู่มือ. , ที่ราชพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2522
result 1 items.
Titleคู่มือร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ข้าราชการกรมธนารักษ์
CallNumber
Authorกรมธนารักษ์
Subject
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleโครงการ การประชุม/สัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2539
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2539
result 1 items.
Titleโครงการประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2543
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectผู้บริหาร.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ทั่วประเทศ ระดับ 3 - 5
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectโครงการฝึกอบรม.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleโครงการฝึกอบรม หลักสูตรช่างสำรวจทั่วราชอาณาจักร ระดับ 1 - 5
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectโครงการฝึกอบรม.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleโครงการศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleงานโครงการในความรับผิดชอบ ของ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleที่ราชพัสดุที่จะพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ - - นครปฐม.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleนักบริหารพัสดุ รุ่น 26
CallNumberอส.
Authorกรมธนารักษ์
Subjectนักบริหาร. , การบริหาร.
Publishธีรานุสรณ์การพิมพ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleผลการดำเนินงาน ตามผลสรุปการแบ่งกลุ่มสัมมนา ในการประชุมสัมมนา / ฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2534 - 2535
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectผลการดำเนินงาน.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleผลงานการปฏิบัติงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการประเมินบุคคล.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2541
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการตรวจราชการ - - กรมธนารักษ์.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติการของกรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2540
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectแผนปฏิบัติงาน.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2540
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectแผนปฏิบัติงาน.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2544
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectแผนปฏิบัติงาน.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4 ของ กรมธนารักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2538 - 2540
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectงบประมาณ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4 ของกรมธนารักษ์
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectแผนอัตรากำลัง.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleแผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบที่ 4
CallNumber354.59
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการจัดส่วนราชการ.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleพ.ร.บ.ที่ราชพัสดุ กฎกระทรวง และระเบียบฯ
CallNumber346.043
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2518
result 1 items.
Titleภาคผนวก ก คู่มือแนวทางปฎิบัติงานและสรุปหลักการเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleมาตรฐานการประเมินราคาที่ดินคราวละมากแปลงเพื่อใช้เป็นคู่มือปฎิบัติงานประเมินราคาที่ดินรายแปลง
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการประเมินราคาที่ดิน.
Publishประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleระบบทะเบียนที่ราชพัสดุและระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่า
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishเทคโนโลยีสารสนเทศ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleระเบียบ คำสั่งและข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับ 'สวัสดิการกรมธนารักษ์ '
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectสวัสดิการข้าราชการ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายการมาตราฐานการก่อสร้างอาคาร กรมธนารักษ์ 2537
CallNumber690
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการก่อสร้าง - - มาตรฐาน. , อาคาร -- การก่อสร้าง. , กรมธนารักษ์ - - กองแบบแผนและก่อสร้าง.
Publishองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
YearOfPrint2537
result 1 items.
Titleรายงานการประเมินราคาที่ดินรายแปลงโครงการสำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลงในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ2551
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการประเมินที่ดิน. , กรมธนารักษ์- -ผลงาน.
Publishประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน หลักสูตร เทคนิคการควบคุมคุณภาพการผลิตเหรียญตัวเปล่าโลหะมีค่า ณ AUSTRIAN MINT ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 6 - 28 พฤศจิกายน 2542
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectการผลิตเหรียญกษาปณ์.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2523 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์
Subjectรายงานประจำปี 252 , , รายการประจำปี - - กรมธนารักษ์. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2525 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์
Subjectรายงานประจำปี 252 , , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 กรมธนารักษ์
CallNumberรายงานประจำปี
Authorกรมธนารักษ์
Subjectรายงานประจำปี 2550. , กรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2557 กรมธนารักษ์
CallNumberรายงานประจำปี 346.043
Authorกรมธนารักษ์
Subjectกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง , ที่ราชพัสดุ , เงินตราไทย , ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2558 กรมธนารักษ์
CallNumberรป
Authorกรมธนารักษ์
Subjectกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี. , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
Publish
YearOfPrint2558
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2559 กรมธนารักษ์
CallNumber332.405
Authorกรมธนารักษ์
Subjectกรมธนารักษ์ - - รายงานประจำปี. , กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง.
Publish
YearOfPrint2559
result 1 items.
Titleวารสาร กรมธนารักษ์
CallNumber
Authorกรมธนารักษ์
Subject
Publishกรมธนารักษ์
YearOfPrint2562
result 1 items.
Titleสรุปผล การประชุมสัมมนา ผู้บริหารงานที่ราชพัสดุทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2541
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectที่ราชพัสดุ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint2541
result 1 items.
Titleสวนเบญจกิติ
CallNumber712.5
Authorกรมธนารักษ์
Subjectสวนพฤกษศาสตร์สมเด็ตพระนางเจ้า , สิริกิติ์.
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
YearOfPrint2547
result 2 items.
Titleเหรียญกษาปณ์กรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2542-2554 = Conage of the Rattanakosin Era A.D. 1999-2011
CallNumberอ 737.49593
Authorกรมธนารักษ์
Subjectเหรียญกษาปณ์ไทย , เงินตรา - - ไทย
Publishอมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก
CallNumber712.5
Authorกรมธนารักษ์
Subjectอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก. , สวนสาธารณะ - - ไทย.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint2542
result 2 items.
Titleเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2540
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectงบประมาณ.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2538
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectงบประมาณ.
Publishม.ป.พ.
YearOfPrint
result 1 items.
Titleเอกสารประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่าย สำหรับ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
CallNumberผลงาน
Authorกรมธนารักษ์
Subjectงบประมาณ.
Publishกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
YearOfPrint
result 1 items.