กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อผจ.) พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
เลขเรียก338.959
ผู้แต่งคณะอนุกรรมการประสานการวางแผนพัฒนาจังหวัด (อผจ.)
หัวเรื่องการวางแผนพัฒนาระดับจังหวัด.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม