กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 10 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการบริหารจัดการพัสดุภาครัฐ
เลขเรียก658.636
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์พิมพ์อักษร
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
เลขเรียก333.3
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องที่ดินของรัฐ. , ที่ดิน - - กรรมสิทธิ์. , ที่ดิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ
ปีที่พิมพ์2538
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญญาการปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เลขเรียก363.7
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม. , การติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม. , ความรับผิดสำหรับความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฎิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก351.205
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น.
สำนักพิมพ์สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
เลขเรียก342.48
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องพระราชบัญญัติ.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2555 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี. , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร. , บริการสาธารณะ -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2556 : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- รายงานประจำปี. , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี -- การบริหาร. , บริการสาธารณะ -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 77 28 มิถุนายน 2552
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์ยูเนี่ยนอุลตร้าไวโอเร็ต
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม