กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เล่มที่ 2 (พ.ศ. ๒๕๕๑ -๒๕๕๗)
เลขเรียก351.265
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่องกฎหมาย -- ละเมิด
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมายปกคอรง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2557
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติงานราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - - การบริหาร. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักกฎหมยปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์รำไทยเพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2553
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่องคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี 2556
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หัวเรื่องคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์ธรรมสาร
ปีที่พิมพ์2556
จำนวน 1 เล่ม